لیست برخی از گواهینامه ها

گواهینامه رتبه بندی انفورماتیک

گواهینامه نظام ارجاع و تبادل اطلاعات با سپاس

گواهینامه تاییدیه دانش بنیان داده آوران

گواهینامه نظام صنفی رایانه ای