هوشمند سازی بیمارستان

توسط مچ بندهای هوشمند امکان ارائه خدمات زیر مقدور می‌باشد:

  • دسترسی به پرونده الکترونیکی بیمار
  • امکان ثبت زمان ارائه دارو به بیمار
  • اطلاع از زمان ورود و خروج بیمار و زمان ترخیص 
  • امکان ثبت گردش پرونده بیمار
  • جلوگیری از فرار بیمار
  • دسترسی به پرونده الکترونیکی کامل بیمار در صورت گم شدن یا نبودن اوراق خاص پرونده با امکان ایجاد سطح دسترسی
  • مشاهده لحظه ای پرونده بیمار و اقدامات لازم دارویی توسط کادر درمانی با استفاده از هندهلد
  • جلوگیری از خطای انسانی در خصوص ارائه دارو به بیماران

در صورت تمایل میتوانید از کارت ویزیت هوشمند برای انجام موارد فوق استفاده نمایید