سامانه نسخه نویسی الکترونیکی داده آوران

دارو درمانی یکی از قوی ترین ابزارهای درمان بیماری ها می باشد و از طرفی دیگر یکی از شایعترین خطاهای پزشکی، خطاهای ناشی از نسخه نویسی کاغذی می باشد. نسخه نویسی کاغذی به دلیل دستخط بد برخی از پزشکان، باعث به خطر افتادن ایمنی بیمار و افزایش احتمال وقوع خطاهای پزشکی می شود. پیاده سازی سیستم نسخه نویسی الکترونیک داده آوران میتواند مشکلات متعدد نسخه نویسی کاغذی را بهبود دهد و باعث صرفه جویی و کاهش هزینه های مراقبت، کاهش اشتباهات نسخه نویسی، خطاهای دارویی، عوارض ناخواسته دارویی، بهبود دارو درمانی و ایمنی بیمار می گردد. همچنین خطاهای برچسب زدن و خطاهای تحویل داروی اشتباه، مکررا رخ میدهند.

در نسخه نویسی آنلاین داده آوران اصلاح و بازبینی و ارسال نسخ دارویی صورت گرفته و سیستم نسخه نویسی آنلاین با فراهم نمودن اطلاعاتی کامل از بیمار برای پزشک، امکان دسترسی به اطلاعات آنلاین از طریق کامپیوتر، هشدارها و سیستم پشتیبان تصمیم گیری باعث کمک در نسخه نویسی و پیشگیری از اشتباهات مرتبط با نسخه نویسی ایجاد می گردد.

کاربرد این فناوری باعث مشارکت نمودن تمام متخصصان ارایه کننده مراقبت سلامت در زمینه درمان بیمار، از “جمله پزشکان”، “داروساز”و “پرستار”می‌باشد، در سیستم نسخه نویسی الکترونیک داده آوران ، پزشک به صورت الکترونیک نسخه را به کامپیوتر داروخانه ارسال میکند. این فرآیند باعث کاهش خطاهای دارویی و در نهایت کاهش برگشت دادن نسخه به پزشک جهت تصحیح، ایجاد می گردد. ارسال الکترونیکی نسخ پزشکی به داروخانه باعث کوتاه شدن فرآیند گردش کار و افزایش رضایتمندی بیمار میگردد .

 

هدف نهایی از پیاده سازی سیستم های نسخه نویسی الکترونیکی دستیابی به موارد زیر است

  • کاهش خطاهای دارویی
  • کاهش هزینه های دارویی
  • ارتقای اثر بخشی نسخه نویسی و نسخه پیچی
  • از بین بردن خطاهای ناشی از نسخه های کاغذی؛ کاهش تماسهای تلفنی میان پزشک و نسخه نویس

 

مزیت های نسخه نویسی آنلاین داده آوران

·فراهم نمودن امکان نسخه نویسی از راه دور؛

·فرآهم آوردن امکانات نسخه نویسی همراه با حمایت سیستمهای پشتیبان تصمیمگیری

·کمک به پشتیبانی از استفاده از فرمولهای دارویی مطمئن (محاسبه دوز دارویی)

·امکان استفاده از مجموعه داروهای اختصاصی یا مجموعه داروهای ترکیبی از قبل تهیه شده در سیستم

·امکان دسترسی به پرونده الکترونیک سلامت بیمار و دارو درمانیهای وی

·از بین بردن نیاز به مستندسازی کاغذی چارتهای دارویی و اشتباهات دارویی ناشی از دستخط بد پزشکان

·حمایت از ارتباط میان نسخه نویس و داروساز و دیگر بخشهای بیمارستان در صورت نیاز؛

·تسهیل ایجاد نسخه ترخیص بیمار هنگام خروج وی از مرکز درمانی؛

·کاهش هزینه های ارایه خدمات سلامت