درمان و راهکار برای قلب ضعیف

در این ویدیو دکتر ضیائی در رابطه با راهکارهای درمان قلب ضعیف صحبت مینماید