چگونگی باز و بسته شدن دریچه های قلب

انیمیشنی که طرز فعالیت دریچه های قلب را نمایش میدهد